Disclaimer

Důležité rizikové a právní upozornění.

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek fondykvalifikovane.cz je KZ FINANCE, spol. s r.o, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách fondykvalifikovane.cz včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatelů.

Obsah prezentace

Tato webová prezentace představuje souhrn informací a dat o fondech kvalifikovaných investorů distribuovaných v ČR a investičních službách nabízených v této souvislosti v ČR. Dále jsou na tomto místě publikovány zprávy, komentáře, studie a další články související s kolektivním investováním a kapitálovými trhy.

Na těchto webových stránkách jsou uveřejňovány informace o cenných papírech vydávaných fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelných zahraničních investičních fondů, které mohou být veřejně nabízeny v České republice.

Sdělení obsažená na těchto stránkách mají za cíl rychle a pohotově přinášet aktuální informace o fondech kvalifikovaných investorů a o událostech, které se těchto fondů dotýkají.

Obsah těchto webových stránek je určen pouze pro informativní účely a průzkum zájmu potenciálních kvalifikovaných investorů. Poskytuje pouze stručný přehled o těchto fondech a v žádném případě nenahrazuje jejich statuty a další dokumenty. Obsah těchto webových stránek nenahrazuje odborné poradenství a individualizované doporučení k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích.

Neslouží taktéž jako nabídka k uzavření smlouvy ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů.

Webová prezentace je průběžně doplňována a aktualizována. Aktuální a historické hodnoty a další údaje vztahující se k fondům jsou zpracovány z relevantních databází. U převzatých informací a textů je vždy uveden jejich zdroj a datum.

Návratnost ani výnos z investice do těchto fondů nejsou zajištěny ani zaručeny. K získání dalších informací se můžete obrátit na info@fondykvalifikovane.cz.

Investiční služby a investiční nástroje

Provozovatel této webové prezentace je investičním zprostředkovatelem s povolením dle § 29 odst.1 zákona č.256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“) ve znění pozdějších novel a je dle tohoto zákona § 4 odst.2 a) a e) oprávněn poskytovat hlavní investiční služby

 1. Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů
 2. Investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,

Přičemž investičními nástroji se pro účely této webové prezentace rozumí dle § 29 odst. 3 především

 • cenné papíry kolektivního investování vydávané fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy
 • cenné papíry kolektivního investování vydávané fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy

Provozovatel prohlašuje, že nemusí být oprávněn poskytovat výše uvedené investiční služby ke všem finančním instrumentům prezentovaných na těchto webových stránkách.

Případné obecné poradenství poskytované na těchto stránkách online a zdarma nemá a nemůže mít povahu investičního poradenství ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) ZPKT, protože nepůjde o poskytnutí individualizovaného doporučení vztahujícímu se k obchodu s konkrétním investičním nástrojem na základě zjištění znalostí, zkušeností, investičních záměrů a cílů zákazníka, zdroji a výši jeho majetku a finančních závazcích, toleranci k riziku a době, po kterou hodlá investiční nástroje držet.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout investiční službu, zejména v případě, kdy nejsou splněny podmínky pro poskytnutí investiční služby.

Pokud chcete investovat

Uvažujete–li o investici do některého z prezentovaných fondů, pak Vám doporučujeme:

 • Objednat si osobní schůzku s odborně způsobilým pracovníkem Provozovatele na info@fondykvalifikovane.cz
 • V případě, že nebudete mít zájem využít služeb Provozovatele, dříve než se rozhodnete investovat, seznamte se s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky investice v dané zemi, mějte na paměti, že investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Nelze zaručit, že určité státy, trhy či odvětví vykážou takový výkon, jaký byl původně očekáván. Investování zahrnuje určitá rizika jako např. politická či měnová.
 • Projednejte se svým osobním bankéřem nebo finančním poradcem pečlivě svou toleranci vůči investičnímu riziku
 • Vezměte prosím na vědomí, že cenné papíry vydávané fondem kvalifikovaných investorů může mít smluvně nabyty pouze osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň:
  • 125 000 EUR nebo
  • 1 000 000 Kč za předpokladu, že investice je pro danou osobu vhodná (určí se pomocí investičního dotazníku s testem vhodnosti).

Podmínky užití

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách fondykvalifikovane.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena pomocí HTML, PHP7, MySQL, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS.

Stránky jsou koncipovány pro pro prohlížeče Google Chrome, Internet Explorer 11, Firefox 30 a další prohlížeče podporující standardy. V nestandardních prohlížečích nezaručujeme správnost zobrazení.

Autor

WWW stránky realizovala společnost HexaDesign.cz. V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat redakci e-mailem na info@hexadesign.cz.

Newsletter

Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz

Zeptejte se nás

© 2023 FondyKvalifikovaně.cz